top of page
WeChat Image_2022012001350612.jpg

COMMITTEE MEMBERS:


President: Shu Qin Li
Vice-President: Chaplin Hsiong,Hao Wang
Secretary: Feng Chen
Treasure: Ryan(Lei) Sun
Public Officer: Rui Xu
Publicity Officee: Denis Busch
Other Committee members: Jina Sun, Liqiong Liang, Huifeng Wang, Jiequn Chen, Huiying Sun, Na Dong

Committee: Text
bottom of page